DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gbpmszana.pl
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2024
 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 31.12.2020 r
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast (biale tło, czarne teksty)
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Elżbieta Ciężadlik , e-mail: gbpkw@mszana.pl   . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 33 14 519 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej ,  34-741 Kasina Wielka 590  -    nie spełnia  wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.   
W zakresie dostępności architektonicznej :
Wejście do budynku po schodach bez podjazdu i ramp podjazdowych .
Przed budynkiem znajduje się duży parking. Bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – istnieje możliwość  wyjścia pracownika biblioteki do użytkownika i obsłużenie go przed budynkiem biblioteki.
 

IOD

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Konrad Jankoś.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych : iod@pq.net.pl

 

Polityka prywatności

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej  przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji jej zadań statutowych. W szczególności przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w celu: wypożyczania książek, zawarcia, realizacji i rozliczenia umów, prowadzenia działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, wydawniczej i innej związanej z działalnością statutową Biblioteki.


INFORMACJE OGÓLNE

dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Bibliotekę

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej, Kasina Wielka 590, 34-741 Kasina Wielka (zwana dalej Biblioteką). Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (IOD) możliwy przy użyciu powyższych danych kontaktowych Administratora lub mailowo na adres: iod@pq.net.pl.
 2. Nasza aktywność realizuje obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej. Biblioteka zbiera dane wyłącznie w zakresie potrzebnym do zrealizowania założonego, szczegółowego celu. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w treści zgody, w celu realizacji umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi dla Biblioteki lub wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Dane nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 4. Zebrane dane są przetwarzane wyłącznie przez Bibliotekę oraz podmioty i osoby działające w imieniu i na rzecz Biblioteki. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 5. Biblioteka stosuje odpowiednie zabezpieczenia i procedury tak, by przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO).
 8. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Jednak ich brak może uniemożliwić nam realizację celów, dla których powierzane są nam dane. W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, kiedy przesłankę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.
 9. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z IOD.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pomocą strony www Biblioteki

 

Przetwarzamy tylko te dane, które pozostawione są na naszej stronie internetowej. Może to przyjąć następujące formy:

 1. Pliki cookies i LocalStorage stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie i in.) oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne ich blokowanie.
 4. Strona internetowa Biblioteki może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 5. Biblioteka wykorzystuje zebrane informacje przy pomocy plików cookies tylko w celach analitycznych i statystycznych. Dzięki nim dowiadujemy się w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po naszej stronie internetowej, które zakładki najczęściej odwiedzają, co bezpośrednio przekłada się też na dalsze usprawnianie i rozwijanie naszego serwisu internetowego.

 

Informacja dla osób, których dane osobowe ( w tym wizerunek) promują działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej  na stronie internetowej i w mediach,

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej   , 34-741 Kasina Wielka 590  (zwana dalej Biblioteką) .
 2. Celem przetwarzania danych jest promocja obszaru działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej  .
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę stanowi art. 6 ust. 1 lit. f), tj. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest promocja obszaru działań Biblioteki.
 5. Osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Biblioteka przestanie przetwarzać te dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do ww, danych istnieją dla Biblioteki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub ww. dane będą niezbędne Bibliotece do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty współpracujące z Biblioteką, w tym podmioty, którym Biblioteka udostępnia dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, osoby odwiedzające stronę internetową Biblioteki, a także odbiorcy mediów, w których umieszczono informacje.
 7. Zebrane dane będą przechowywane przez Bibliotekę przez okres funkcjonowania strony internetowej Biblioteki. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres oddziaływania poszczególnych informacji medialnych.
 8. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Podanie danych jest dobrowolne.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 12. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy podmioty współpracujące z Gminną Biblioteką Publiczną w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej , że:

 1. Administratorem ich danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej, 34-741  Kasina Wielka 590 . Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@pq.net.pl).
 2. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań Biblioteki.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie wykonania umowy - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Biblioteki  i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Bibliotece lub działającym w imieniu Biblioteki za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Bibliotece danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Biblioteką. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 7. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

<div>
    <div class="gallery-live" data-params="row=4&amp;cols=4&amp;id=gDiv&amp;gid=22&amp;navi=bottom&amp;border=0&amp;color=#000&amp;type=solid&amp;bottom=15&amp;gt=bootstrap&amp;effect=fade" style="text-align: justify;">
        <img alt="Loading ...." src="./graphics/roller.gif" title="Loading ...." /></div>
</div>

printFrom: https://gbpmszana.pl/dodatkowe-texty
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstLastUp
Adres: https://gbpmszana.pl/dodatkowe-texty