DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gbpmszana.pl
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2024
 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 31.12.2020 r
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast (biale tło, czarne teksty)
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Elżbieta Ciężadlik , e-mail: gbpkw@mszana.pl   . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 33 14 519 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej ,  34-741 Kasina Wielka 590  -    nie spełnia  wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.   
W zakresie dostępności architektonicznej :
Wejście do budynku po schodach bez podjazdu i ramp podjazdowych .
Przed budynkiem znajduje się duży parking. Bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – istnieje możliwość  wyjścia pracownika biblioteki do użytkownika i obsłużenie go przed budynkiem biblioteki.
 

AKTUALNOŚCI

śro, 5 cze 2024, 11:18:55

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ 2024

Biblioteka Publiczna w Kasinie Wielkiej kolejny raz zaprasza na "Wakacje z Biblioteką"

GBP w Kasinie Wielkiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej
Siedziba w Kasinie Wielkiej
Kasina Wielka 590 (remiza OSP)
tel./fax 18 33-14-519
e-mail: gbpkw@mszana.pl

Na skróty

printFrom: https://gbpmszana.pl/deklaracja-dostepnosci.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstPreviousNextLastUp
Adres: https://gbpmszana.pl/deklaracja-dostepnosci.html